Mikheil Saakashvili

President of Georgia (2004-2013)

Warsaw Security Forum